Algemene voorwaarden

De Gezonde Levensgenieter Helen Verwaeren gcv, Oudegemstraat 12, 9200 Schoonaarde.

BTW Nummer: BE0839508373.

Bereikbaar via info@dietiste-helen.be.

Deel 1 – Algemeen

Artikel 1 – Definities 

– Dienstverlener: Helen Verwaeren, handelend onder de naam diëtiste Helen Verwaeren – De Gezonde Levensgenieter.

– Klant: De consument die een overeenkomst afsluit met mij en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.

– Dienst: de diensten die ik aflever en die de Klant afneemt.

– Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen de Klant en mij.

– Aanbod: Alle aanbiedingen en tarieven uitgaande van mij, via de website, via social media of via e-mail.

– Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 weken af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.

– Producten: E-books, online trajecten en cursussen en producten.

– Website: www.de-gezonde-levensgenieter.be 

– Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals via e-mail, social media en aangetekend schrijven.

 

Artikel 2: Toepassingsgebied en afwijkingen

2.1. In deze algemene voorwaarden worden de regels beschreven, op basis waarvan ik de diensten als dienstverlener, aan jou, de klant, zal leveren. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, online trainingen, e-books, memberships, overeenkomsten, producten en diensten.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben altijd voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de Klant, tenzij anders vermeld.


Artikel 3: Aanbod en aanvaarding

3.1. Het aanbod van de Dienstverlener gebeurt via de website, via e-mail of via sociale media. Alle prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend.

3.2. De tarieven en/of voorwaarden kunnen steeds door de Dienstverlener aangepast worden. Het aanbod die door de klant werd aangekocht, en dus aanvaard, is het geldende aanbod.

3.3. De Klant gaat ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen, na het aanvaarden van het aanbod voor de levering van een dienst of product. De Klant ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht. Diensten of producten die aangeboden worden op de website dienen onmiddellijk via de website te worden betaald. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dienst betaald te worden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum.

 

 Deel  2 – Online cursussen en trajecten

Artikel 4: uitvoering van de overeenkomst.

4.1. De Dienstverlener biedt verschillende soorten diensten, cursussen en trajecten aan. De taak van de Dienstverlener bestaat uit het geven van voedingsadvies – fysiek of online, in real life of via videomodules, tenzij anders overeengekomen.

4.2. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat die de Klant beoogde. Het beoogde resultaat is volledig afhankelijk van de inzet van de Klant.

4.3. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerd of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

 

Artikel 5: Vergoeding

5.1. De prijs varieert van het gekozen product. Alle prijzen staan steeds vermeld op de website van de Dienstverlener.

5.2. De Klant zal het gehele bedrag van de factuur in één keer overmaken naar het rekeningnummer BE506 451 00732 818 van de Dienstverlener met vermelding van het factuurnummer. De factuur dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. In overleg wordt het bedrag in schijven betaald.

5.3. Bij maandelijkse domiciliëring wordt het bedrag maandelijks voorafbetaald. De eerste maandelijkse vergoeding wordt onmiddellijk betaald en hiermee geeft de klant haar goedkeuring voor de SEPA domiciliëring. Daarna zal  de maandelijkse betaling gebeuren steeds één maand erna. De Dienstverlener zal steeds een factuur hiervoor inschrijven.

5.4. Indien de Klant niet tijdig betaalt, is de Dienstverlener gerechtigd om de Dienstverlening stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag is ontvangen. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan.

5.5. Zowel particuliere als professionele Klanten dienen steeds op voorhand het verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van de Dienstverlener.

5.6. Bedrijven krijgen, indien gewenst, na ontvangst van de betaling een factuur.

 

Artikel 6: wijzigen of beëindigen van de overeenkomst.

6.1. Hoelang een traject duurt is afhankelijk van het gekozen traject/product. De duurtijd is steeds op voorhand bekend op de website van de Dienstverlener. De consultaties binnen het gekozen traject, dienen ten laatste binnen 1 jaar na opstart gebruikt te worden. Daarna vervallen de consultaties binnen het traject.

6.2. De overeenkomst kan in principe niet vroegtijdig stopgezet worden. Bij aanschaf van het traject gaat de Klant ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer Klant gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan.

6.3 De Klant is verplicht zijn contractuele verplichtingen na te komen. Indien de Dienstverlener haar diensten niet naar behoren kan uitoefenen door het niet nakomen van de Klant zijn verplichtingen, kan de overeenkomst door de Dienstverlener het traject gedeeltelijk of volledig ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 7: aansprakelijkheid 

7.1. In de mate wettelijk toegelaten, aanvaardt u dat de Dienstverlener niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die resulteert uit haar fout, behoudens in geval van opzettelijke fout, grove nalatigheid en fraude. .

7.2. De Dienstverlener is evenmin aansprakelijk voor enige onrechtstreekse of gevolgschade, met inbegrip van maar zonder beperking tot verlies van inkomsten, verlies van winst en reputatieschade.

 

Deel 3: bepalingen van toepassing op de verkoop van e-books, online cursussen, online trajecten en producten. 

 Artikel 8: Herroepingsrecht

8.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De Klant heeft het recht om binnen een termijn 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Dienstverlener heeft het recht de Klant te vragen naar de reden van herroeping, maar Klant is niet verplicht een reden op te geven.

8.2. Het herroepingsrecht geldt niet voor virtuele producten zoals online cursussen en e-books. De Klant heeft uitdrukkelijk ingestemd met het nakomen van de overeenkomst bij het aanschaffen van het product. Hiermee erkent de Klant het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.

8.3. De Klant moet de Dienstverlener via een verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst de herroepen. Deze verklaring moet de Dienstverlener bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8.4. De directe kosten van het terugzenden van het product komt volledig ten laste van de Klant.

8.5. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde is verminderd, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden kunnen met factuur of aankoopbewijs teruggenomen worden.

8.6. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant het oorspronkelijke product heeft aangekocht.

 

Artikel 9 – Levering

9.1. Voor aankoop van producten gelden de volgende bepalingen:
Als verzendadres geldt het adres dat de Klant heeft opgegeven. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

9.2. De Dienstverlener verzendt de producten binnen de 3-5 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt Klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

9.3. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de Klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

9.4. De Dienstverlener levert enkel binnen België/Nederland, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 10 – Betwistingen 

10.1. De Klant is verplicht om eventuele klachten over geleverde diensten/producten of facturen binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de Dienstverlener.  Indien de melding later wordt gemaakt, dan heeft de Klant geen recht meer op herstel, vervanging of schadevergoeding.

10.2. Klachten aangaande een factuur dienen binnen de 8 kalenderdagen na de datum van de verzending van de factuur schriftelijk bij de Dienstverlener gemeld te worden.

10.3. Indien de klacht naar het oordeel van de Dienstverlener gegrond is, kan de Dienstverlener kiezen, rekening houdend met de belangen van de Klant en de aard van de klacht, tussen vervanging van de geleverde dienst of het toekennen van een prijskorting.

10.4. Een eventuele schadevergoeding die ten gevolge van een klacht aan een Klant of organisatie uitgekeerd dient te worden, kan nooit hoger zijn dan het voor de betreffende cursus, product of dienst verschuldigde inschrijvingsbedrag of factuurbedrag.

 

Artikel 11 – Platform online cursussen 

11.1. Van zodra de Klant het traject aankoopt krijgt de Klant een e-mail met instructies voor het aanmaken van een account op het platform waar de online cursus gevolgd wordt. De Klant zorgt voor een eigen veilig en uniek wachtwoord. Een deel van het traject gebeurt in het platform.

11.2. Bij bepaalde trajecten wordt er gewerkt met een besloten Facebookgroep. De toegang tot de Facebookgroep en het gebruikersaccount van de Klant is strikt persoonlijk. De toegang van het account, accountgegevens en inloggegevens morgen niet gedeeld worden met derden.

11.3. De toegang tot het account van de Klant zal voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden. De Dienstverlener is hiervoor geen vergoeding of betaling verschuldigd aan de Klant.

11.4. Wanneer de Klant handelt in strijd met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

 

Artikel 12 – Toegang online cursussen 

12.1. De toegang tot de online cursussen is strikt persoonlijk. De inhoud van de online cursussen mag niet gedeeld worden met derden.

12.2. De toegang tot het account van de Klant zal voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden bij een vermoeden tot delen van de inhoud van de cursussen aan derden. De Dienstverlener is hiervoor geen vergoeding of betaling verschuldigd aan de Klant.

12.3. De Dienstverlener heeft de online cursussen zelf ontworpen naar aanleiding van kennis en ervaring op vlak van voeding, voedingsadvies, mindset.

12.4. Het cursusmateriaal wordt aangeleverd via de website of via een online platform.

12.5. Voor het volgen van de online cursussen heeft de Klant een e-mailadres, internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur nodig.

12.6. Na het einde van de online cursussen blijft de inhoud minstens één jaar beschikbaar, zolang de Dienstverlener, de online cursus en het online platform blijven bestaan. Indien de Dienstverlener kiest de online cursus niet langer aan te bieden, zal de Klant hiervan tijdig op de hoogte gesteld worden.

12.7. De Dienstverlener biedt geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn afhankelijk van de inzet van de Klant.

 

Artikel 13: Stopzetting van een cursus, privé of in groep

13.1. Indien de Klant zich bij de Dienstverlener  inschrijft voor een cursus, wordt een engagement aangegaan voor de duur van de op de website bij de betreffende lessenreeks vermelde duur.

13.2. Indien de Klant gedurende de lessenreeks de cursus wenst stop te zetten of te onderbreken, dan is dit mogelijk. Er vindt echter geen terugbetaling plaats van reeds betaalde bedragen en de nog niet betaalde bedragen blijven verschuldigd.

13.2. In geval van overmacht is de Klant enkel de bedragen voor de reeds gevolgde workshops verschuldigd.

 

Artikel 15: Intellectueel eigendomsrecht

15.1.    Alle materialen die in het kader van diensten, online cursussen en e-books worden gecreëerd, zijn en blijven eigendom van de Dienstverlener.

15.2.    De klant zal de materialen vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de Dienstverlener overmaken aan derden, en zal de materialen gebruiken in overeenstemming met de instructies van de Dienstverlener. Indien dit niet gerespecteerd wordt zal een factuur opgemaakt worden om de geleden schade te dekken.

15.3. Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, modules, materialen en overige inhoud op de website en online teaching platform, producten eigendom zijn van de Dienstverlener. De Intellectuele eigendom van de Dienstverlener is beschermd door de relevante rechten van intellectuele eigendom.

15.4. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag uitsluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

 

Artikel 16: Gegevensverwerking 

16.1. De klant verklaart zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Dienstverlener zijn privacy policy.

 

Artikel 17 : Afspraken 1-op-1 consultaties. 

17.1 De persoonlijke consultaties gebeuren in de praktijk te Schoonaarde of online.

17.2 De Dienstverlener voorziet de nodige tijd voor de klant. De klant dient deze afspraak na te komen. Indien de klant de afspraak niet kan nakomen, dient deze de Dienstverlener minstens 48 u op voorhand te verwittigen, via telefoon. Wordt er te laat geannuleerd, dan wordt er 20 euro per half uur in rekening gebracht. De klant schrijft dit bedrag over, ten laatste 10 dagen na het ontvangen van de factuur. 

17.3 Indien de klant niet komt opdagen voor de overeengekomen afspraak, zal het volledige bedrag in rekening gebracht worden. De klant schrijft dit bedrag over, ten laatste 10 dagen na het ontvangen van de factuur. 

 

Artikel 18: technische problemen met de website. 

18.1. Door technische problemen kan de digitale inhoud voor een korte periode niet beschikbaar zijn. Daarvoor kan de Klant geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.

De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden.

Artikel 19: Nietigheid

19.1. De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht

20.1. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten die met toepassing van deze algemene voorwaarden gesloten worden.

 

Cookies

 

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

 

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Beveiliging

 

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 

  • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
  • Encryptie van data;
  • Pseudonimiseren van data;
  • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
  • Overdrachten alleen over SSL;
  • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
  • Controle van erkende autorisaties.